ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ДЛЯ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «БІОЛОГІЯ ТВАРИН»

Журнал публікує статті українською та англійською мовами.

Статтю надсилати в електронній версії на e-mail редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Експериментальні праці подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де проводили дослідження.

Статті оформляти у редакторі Microsoft Word, шрифт Arial. Формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0, верхнє і нижнє — 2,5 см, відступ — 5 знаків, шрифт 10, інтервал 1. Обсяг статті — від шести до 20 сторінок (огляду — до 30 сторінок) включно з резюме англійською мовою, таблицями, рисунками та списком цитованої літератури.

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по батькові, поштова та електронна адреса, номери службових і домашніх телефонів з кодом міста, номери мобільних телефонів).

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК

Назва статті (жирними літерами)
Ініціали та прізвища авторів (курсивом)
e-mail

Назва наукової установи, поштова адреса (якщо автори представляють різні установи то вказати їх)

Резюме. (без заголовка). Авторське резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Висновки можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, які є у назві статті, не повинні повторюватися у тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає…»). Текст резюме повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, загальних і незначущих формулювань. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках або дають їх роз’яснення і визначення за першого згадування в авторському резюме. У резюме не роблять посилань на джерела використаної літератури. Обсяг тексту авторського резюме визначається вмістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та/чи практичним значенням), повинен становити до 2000 знаків.

Вступ. На початку статті стислий виклад огляду літератури з посиланням на джерела літератури (за абеткою; якщо це вітчизняні джерела — за абеткою після транслітерації прізвищ) та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали і методи. Формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи достатньо дати посилання. Необхідно навести назви фірм та зазначити країни-виробники реактивів і матеріалів, вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково — методи знеболювання та евтаназії відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986).

Результати й обговорення. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, треба вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (P<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Таблиці. Подають після згадування у тексті. Скорочення слів, наведення абревіатур, за винятком загальновідомих, у таблицях не дозволяється. Всі колонки у таблицях повинні мати назву і бути заповнені відповідними даними. Назву і графи таблиць потрібно дублювати англійською мовою.
Таблиця
Показники плазми крові
Blood plasma parameters

Показники

Parameters

Групи

Groups

Контрольна

Control

I дослідна

1st experimental

II дослідна

2nd experimental

Загальний протеїн, г/л

Total protein, g/L

     

Глюкоза, ммоль/л

Glucose, mmol/L

     

АСТ, Од/л

AST, U/L

     
Ілюстрації. Рисунки подають після згадування. Фотографії слід надсилати відсканованими і вставленими в текст після згадування. На фотовідбитках зазначається верх. Заміна фотовідбитків електрофоретичних, хроматографічних та інших досліджень рисунками неприйнятна. Неякісні неконтрастні знімки не приймаються. Підписи до рисунків, фотографій (кегль 10): загальна назва рисунка і пояснення його окремих елементів, зокрема умовних позначень (А, Б, а, б, 1, 2, І, ІІ). Назву рисунків потрібно дублювати англійською мовою.

Формули. Хімічні й математичні формули повинні бути надруковані латинськими літерами. Потрібно розмітити великі й малі літери, верхній і нижній індекси.

Термінологія та одиниці вимірювання. Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі SІ. Згідно з сучасною номенклатурою, слід використовувати терміни ензим (а не фермент), протеїн (а не білок), назви хімічних елементів згідно з реформою української хімічної термінології. Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а за повторного згадування найменування роду наводять скорочено, наприклад, Staph. аureus, Str. lactis. Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників обґрунтовувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи.

Висновки (5–10 речень).

Перспективи подальших досліджень (3–4 речення).

Список цитованої літератури (без заголовка). У списку літератури (за абеткою) мають переважати посилання на роботи останніх років. У посиланні на джерело необхідно вказувати прізвища усіх авторів, назву журналу чи книги подавати курсивом. Посилання на іншомовні джерела наводять мовою оригіналу. Не дозволяється робити посилання на неопубліковані матеріали.

 Назва статті англійською мовою (жирними літерами)

Ініціали і прізвище автора (транслітеровані) (курсивом)

e-mail

Назва установи

Адреса установи, країна. (Усі адресні відомості, крім найменування вулиці (подається транслітерацією), англійською мовою, у т. ч. місто і країна)

Резюме (без заголовка англійською мовою). Резюме англійською мовою має відповідати українському тексту

Ключові слова: (5–10 слів, мають відповідати українському тексту). 

Приклади оформлення списку літератури (Стиль Ванкувер (Vancouver Style):

Англомовні публікації: Golubets OV, Vudmaska IV. Fatty acids composition of rumen bacteria and protozoa in cows fed diet with different concentrates level and sodium bicarbonate addition. The Animal Biology. 2008; 10(1–2): 103–110.
Публікації кирилицею: Antonyak H, Olijnyk Ch, Koval N, Fedyakov R, Dosviadchynska M, Panchuk I. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes. Visnyk of Lviv University, Biological series. 2015; 69: 41–48. Ukrainian
Articles not in English: Forneau E, Bovet D. Recherches sur l'action sympathicolytique d'un nouveau dérivé du dioxane. Arch Int Pharmacodyn. 1933;46:178–191. French.
Стаття з DOI: Fleseriu M. Recent advances in the medical treatment of Cushing’s disease. F1000 — Prime Reports. 2014; 6: 18. DOI: 10. 12703/P6–18.
Wesoly R, Jungbluth I, Stefanski V, Weiler U. Pre-slaughter conditions influence skatole and androstenone in adipose tissue of boars. Meat science. 2015; 99: 60–67. DOI: 10.1016/j.meatsci.2014.08.015.
Стаття з електронного журналу: Mohammed Khaleel Jameel, Anuradha Rajiv Joshi. Effect of acute stress on serum cortisol level in female wistar rats. International J. of Healthcare and Biomedical Research. 2015; 03(04): 109–113. www.ijhbr.com
Prystupa YeN. The concept of human free time as an important category of recreation. Sports Science of Ukraine [Internet]. 2008 [cited 2017 Feb. 24]; 5: 9–22. Available at: www.sportscience.org.ua. Ukrainian.
Стаття з періодичного видання (збірника праць): Duh AI, Vovk S. Changes of lipid content and fatty acid composition of yolk in eggs and liver breeding chickens and embryos depending on the level of carotenoids in the diet. Ukr. Biochem. J. 2010; 82(5): 118–124. Ukrainian.
Матеріали конференцій: Yukalo AV, Yukalo VG, Shynkaryk MM. Electrophoresis separation of the milk protein. Proceeding of the International Conference on Bio and Food Electrotechnologies, Compiegne (France). 2009: 227–231.
Книга: Verbitsky PI. Spongiоform encephalopathy in cattle and other prion infections. Kyiv, Vetinform; 2005. 240 p. Ukrainian
Lapovets LYe, Lutsyk BD, Lebed HB. Handbook of Laboratory Immunology. Lviv; 2014: 292 p. ISBN 966-02-2704-3. Ukrainian
Перекладена книга: для англомовних (та виданих латиницею) перекладених книг подавати дані лише оригіналу книги.
Дисертація: Sharan MМ. Experimental justification and improvement of methods of transplantation and cryopreservation of cattle embryos [dissertation, Dr. agricultural sci.]. Lviv; Institute of Animal Biology NAAS; 2010. 277 p. Ukrainian
O’Brien KA. The philosophical and empirical intersections of Chinese medicine and western medicine [dissertation]. Melbourne, AU; Monash University; 2006. 439 p.
Автореферат: Major ChYa. The content of physiological prion in peripheral part of rats’ prion-replication system under the action of glicoseaminoglycans series drugs. [Autoref. of PhD thesis in biol. sci.]. Lviv: Institute of Animal Biology NAAS. 2010. 16 p. Ukrainian
Стандарти: Olive oils and olive-pomace oils — Determination of wax content by capillary gas chromatography. International standard. ISO 12873: First edition 2010(E), LTD.
EN 12823-2. Foodstuffs — Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography-Part 2: Measurement of β-carotene. 2000, European Committee for Standardization, Brusels.
Патент: Ohorodnyk NZ, Kychun IV, Vischur OI. Vitamin and mineral drug with prolonged action «Vitarmin». Patent UA for utility model, no. U201501800. From 02.03.2015. Ukrainian.

gslogo

ICLOGO

cr

nbuv

ouci0

WorldCat Logo

oa

Search